Algemene Voorwaarden van SLEEUBUS BV

 

 1. Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, integraal van toepassing op alle transacties die worden gedaan via de webshop beschikbaar op www.sleeubus.be (de “Webshop”), uitgebaat door Massepain Sleeubus BV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Isabellalei 92, met ondernemingsnummer 0404.852.363, RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen, tel: +32 3 239 21 73, e-mail: info@sleeubus.be (hierna de “Verkoper”).
 2. De klant is iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen en diensten verwerft via aankopen die worden gedaan bij de Verkoper (de “Klant”).
 3. Het sluiten van een overeenkomst (lees het plaatsen van een bestelling  conform artikel 3.4.) met de Verkoper houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper in.
 4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat een bestelling wordt bevestigd, blijven evenwel van toepassing op die bestelling.
 5. Om een bestelling te kunnen plaatsen, dient de Klant minstens 18 jaar oud te zijn. Indien de Klant jonger is dan 18 jaar oud, is de ouderlijke toestemming of de toestemming van een voogd vereist voor het sluiten van een overeenkomst met de Verkoper. Indien de Verkoper kan vaststellen dat de Klant jonger is dan 18 jaar, wordt de bestelling niet uitgevoerd door de Verkoper.
 6. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.
 7. De Verkoper en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tussen de partijen tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als bewijs.
 8. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is onderworpen aan een aparte privacyverklaring (hyperlink invoegen).
 9. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 

 1. Prijzen

 

 1. Alle prijzen op de Webshop worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, maar exclusief leverings- en verzendingskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. De prijzen die op het moment van de registratie van de bestelling vermeld werden, zullen worden toegepast, behoudens in geval van manifeste druk- of aanpassingsfouten. Desgevallend zal de Verkoper de Klant hiervan - binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de bestelling - op de hoogte brengen. In dergelijk geval zal de Klant de keuze hebben om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de bestelling te annuleren.
 3. De berekening van de verzendingskosten wordt aangeduid op het ogenblik van de aankoop.
 4. De verzendingskosten vallen steeds ten laste van de Klant tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 5. Alle taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van bestelling en het ogenblik van levering, vallen in ieder geval ten laste van de Klant.

 

 1. Bestellingen

 

 1. Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de Webshop van de Verkoper. De Verkoper verbindt er zich toe de op de Webshop geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze Algemene Voorwaarden geformuleerde beperkingen.
 2. Om een product aan te kopen dient de Klant het gewenste product toe te voegen aan het “winkelmandje”.
 3. Om de producten uit het “winkelmandje” aan te kopen en aldus een bestelling te plaatsen, dient de Klant  zich verder te identificeren aan de hand van de invulling van zijn of haar contact- en facturatiegegevens in een contactformulier (hierna het “Contactformulier”). De gegevens ingevuld op het Contactformulier dienen steeds actueel en waarheidsgetrouw te zijn.
 4. Nadat voormelde gegevens werden ingevuld, zal de Klant doorverwezen worden naar een overzichtspagina. Van zodra de Klant vervolgens de bestelling bevestigt, is de bestelling definitief.

 

 1. De gegevens op het Contactformulier kunnen niet meer gewijzigd worden nadat de bestelling bevestigd werd conform artikel 3.4 en de bestelling zal plaatsvinden overeenkomstig het door de Klant ingevulde Contactformulier.
 2. De Verkoper zal de bestelling pas verwerken en uitvoeren van zodra de Verkoper de betaling conform artikel 4 effectief heeft ontvangen. Zodra de bestelling definitief is conform artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden, zal de Klant een bevestiging van de bestelling per e-mail ontvangen van de Verkoper.

 

 1. Betaling

 

 1. Behoudens indien daarvan schriftelijk wordt afgeweken door de Verkoper, vindt de betaling onmiddellijk plaats via de online betaalservice ‘Mollie’. De algemene voorwaarden van voormeld betaalsysteem zijn van toepassing op de betaling en kunnen worden teruggevonden via de volgende link https://www.mollie.com/be/user-agreement. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Klant en het online betaalservice ‘Mollie’.
 2. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de Klant worden niet aanvaard of verwerkt.

 

 1. Levering

 

 1. De voorwaarden betreffende de levering vermeld in dit artikel 5 zijn van toepassing op leveringen in België. Voor leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.
 2. De levering van de bestelde producten geschiedt door de levering van het bestelde product op het door de Klant opgegeven adres dan wel door afhaling op het adres van de Verkoper.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Klant vanaf het ogenblik van de levering of na afhaling door de Klant. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal of schade aan de producten.
 4. Indien de Klant een leveringswijze kiest die afwijkt van de door de Verkoper aangeboden leveringswijze(n) op de Webshop, dan gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging over op de Klant bij levering van de producten aan de vervoerder.
 5. De leveringstermijnen op de website zijn slechts indicatief. Tenzij anders overeengekomen, geldt evenwel steeds een maximale leveringstermijn van 30 kalenderdagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling aan de Verkoper heeft toegezonden.
 6. Indien de geplande leveringstermijn door de Verkoper wordt overschreden, kan de Klant  de Verkoper verzoeken om de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is. Indien de Verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, is de Klant gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos te annuleren. De Klant zal in zulk geval binnen de 30 kalenderdagen na ontbinding de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

 

 1. Herroepingsrecht

 

 1. De Klant  kan, binnen veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na levering van het product, zonder boete en zonder opgave van reden(en) zijn of haar herroepingsrecht uitoefenen.
 2. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant de producten slechts op zulke wijze mag manipuleren dat ze geïnspecteerd kunnen worden voor zover dit noodzakelijk is om de aard en de kenmerken van de producten na te gaan. Voor de voedingsmiddelen die Verkoper aanbiedt, geldt dat geen herroepingsrecht kan worden uitgeoefend indien de producten uit de vershoudfolie en/of verpakking worden gehaald.
 3. In geval de Klant  zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen, is hij verplicht binnen veertien (14) kalenderdagen na de levering van het product hiervan melding te maken bij de Verkoper.
 4. De melding dient te gebeuren via het gebruik van het modelformulier voor de herroeping, zoals beschikbaar gesteld op (hyperlink toevoegen) of via het herroepingsformulier dat gevoegd werd bij de levering. De Klant verzendt het ingevulde formulier voor de herroeping vervolgens aan de Verkoper via het e-mailadres info@sleeubus.be.
 5. Het product dient vervolgens binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant  de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld te worden geretourneerd aan de Verkoper, met vermelding van zijn bankrekeningnummer. Het product wordt geretourneerd in de staat waarin de Klant het product heeft ontvangen. Alle meegezonden documentatie, (een kopie van) de bestelbon en de originele verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 6. De directe kosten van het terugzenden van de producten vallen ten laste van de Klant.

 

 1. Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals hiervoor vermeld gebruik heeft gemaakt, dan draagt de Verkoper binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Verkoper wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant, zorg voor terugbetaling van het door de Klant  aan de Verkoper betaalde. De terugbetaling verloopt via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke betaling van het product door de Klant gebeurde.
 2. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij evenwel wachten met terugbetalen tot hij het geretourneerde product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Klant dient het product in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat en in de originele verpakking te retourneren.
 4. Indien de Verkoper vaststelt dat de producten niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren of de manier waarop het product werd gemanipuleerd verder gaat dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, zal de Klant  aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het product.
 5. De Verkoper zal de Klant hier binnen de veertien (14) kalenderdagen van op de hoogte stellen.
 6. De Verkoper zal in dat geval slechts een gedeelte van de door de Klant betaalde prijs terugbetalen.
 7. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

 

 1. Retour

 

 1. De retourzending dient (in principe) te gebeuren via dezelfde weg als de levering.
 2. Behoudens in het geval het product behept is met een gebrek zoals beschreven in artikel 8.1 en 8.2, zijn de risico’s (o.a. diefstal, verlies, schade, vernieling) en alle kosten verbonden aan het terugzenden van de producten door de Klant  aan de Verkoper integraal ten laste van de Klant.
 3. De producten moeten volgens de volgende richtlijnen worden teruggezonden aan de Verkoper:
 • Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
 • De producten worden zorgvuldig ingepakt door de Klant;
 • De Klant zorgt er voor dat de ingepakte producten voldoende beschermd zijn. In het bijzonder zorgt de Klant dat de producten niet vrij kunnen bewegen in het retourpakket;
 • Het pakket dient gemerkt te worden met een track & tracecode zodat het product te allen tijde traceerbaar is en gevolgd kan worden.

 

 1. Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

 

 1. De Klant dient de bestelde producten bij de levering aandachtig te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken.
 2. Indien het product bij levering waarneembaar beschadigd is, niet overeenkomt met de leveringsbon of met wat werd besteld, dient de Klant  dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen de veertien (14) kalenderdagen na levering te melden aan de Verkoper via info@sleeubus.be bij gebreke waaraan de producten geacht worden te zijn aanvaard door de Klant.
 3. Indien het gebrek werd gemeld conform artikel 8.2 en de Verkoper bevestigt dat de klacht gegrond is, heeft de Klant recht op een vervangend product, dan wel op behoud van het product met een prijsreductie, naar keuze van de Klant.
 4. Indien de Klant  een vervangend product wenst te verkrijgen, dient hij het reeds ontvangen en gebrekkige product terug te sturen aan de Verkoper binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de klacht m.b.t. het gebrek werd aanvaard door de Verkoper. 
 5. De producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 7.

 

 1. Wettelijke garantie

 

 1. De Verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Iedere klacht over een gebrek dat bestaat bij de levering van de producten en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 (twee) jaar te rekenen vanaf de levering of vooraleer de houdbaarheidsdatum is verstreken, welke gebeurtenis zich het eerst voordoet, dient binnen de termijn van 2 (twee) maanden vanaf de vaststelling van het gebrek schriftelijk te worden gemeld aan de Verkoper. Bij afwezigheid van een dergelijke mededeling van het gebrek aan de Verkoper binnen de 2 (twee) maanden na de vaststelling, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens een gebrek tegen de Verkoper in te stellen.
 3. Iedere schriftelijke melding aan de Verkoper zoals hierboven beschreven, dient een gedetailleerde opgave te bevatten van het gebrek alsook een (kopie) van het aankoopbewijs.
 4. De Verkoper beoordeelt of het gebrek aan het product al dan niet onder de garantieregeling valt. De Verkoper zal de Klant  van zijn beslissing binnen de 20 kalenderdagen na de melding van de Klant  op de hoogte brengen.
 5. Indien het product behept is met een gebrek zoals bevestigd door de Verkoper, heeft de Klant recht op een vervanging van het product. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, kan de Klant  een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst vorderen.
 6. De producten dienen teruggezonden te worden in overeenstemming met artikel 7.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.3, is er geen sprake van garantie in de volgende gevallen:
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen wijzigingen die niet met toestemming van de Verkoper aan het product zijn verricht;
 • indien de originele bestelbon niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming van het product corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien het gebrek te wijten is aan het gebruik van het product na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum vermeld op het product.
 1. De Klant verliest het recht om een vordering in te stellen tegen de Verkoper indien de meldingstermijn zoals bepaald in artikel 9.2 is verstreken.
 2. De bepalingen van dit artikel 9 doen geen afbreuk aan de nakoming van de wettelijke verplichtingen van de Verkoper. In het bijzonder doen de bepalingen van dit artikel 9 geen afbreuk aan de regeling betreffende de verborgen gebreken en de wettelijke rechten die daaruit voortvloeien voor de Klant.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van de Klant is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen.
 2. De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van de Verkoper wordt te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag inclusief BTW van de bestelling waarop de aansprakelijkheid van de Verkoper betrekking heeft. De Verkoper is geenszins aansprakelijk voor enige schade wegens laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder die de Verkoper heeft aangesteld.
 3. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.

 

 1. Overmacht
 2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het de Verkoper quasi onmogelijk maken om zijn verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant, uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, epidemie, acties van werknemers, brand, telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper valt.

 

 1. Vragen of klachten

12.1      Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar de klantendienst van de Verkoper via het e-mailadres info@sleeubus.be. De Verkoper doet zijn best om een klacht zo snel als redelijkerwijze mogelijk na ontvangst te behandelen. Indien de Verkoper de klacht niet onmiddellijk kan oplossen, wordt de Klant op de hoogte gesteld van de vermoedelijke termijn waarbinnen de  Verkoper op de klacht zal terugkomen.

 

 1. Productinformatie

13.1      De Verkoper stelt de producten voor met alle noodzakelijke kenmerken opdat de Klant voorafgaand aan de bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de producten en een geïnformeerde bestelling kan plaatsen.

13.2      De Verkoper waarschuwt de Klant dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto’s of illustraties te bekijken de kleuren, grootte, textuur of het materiaal van de producten op de Webshop enigszins kunnen afwijken van de realiteit en dat de Verkoper in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

13.3      De informatie zoals meegedeeld op de Webshop of opgenomen op eender welk gedrukt materiaal van de Verkoper, wordt verstrekt zonder enige garantie van de Verkoper. De Verkoper garandeert niet de juistheid, de afwezigheid van fouten of vergissingen of de volledigheid ervan.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1      Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2      Op alle overeenkomsten die worden afgesloten met de Klant, ongeacht zijn/haar woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, voor zover de wet dwingend geen andere rechtbank voorschrijft.

14.3      Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.